Založ si blog

Migrácia ako nástroj likvidácie suverénnych národov!

Alebo o čo ide v Globálnom pakte z Marrakéša?

 

POZOR!!! Tento dokument môže obsahovať informácie, ktoré Vás rozrušia! Nečítajte, pokiaľ nemáte silný žalúdok a pevné nervy! 

 

Globálny pakt OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu, po anglicky Global compact for safe, orderly and regular migration) je globálna dohoda v rámci OSN pre medzinárodnú spoluprácu v otázke migrácie. Má 23 cieľov, ktoré sa zaoberajú podstatnými aspektmi migrácie.

Migračný pakt bol prijatý na medzivládnej konferencii v marockom Marrakéši 10. a 11. decembra 2018. Definitívne bol potvrdený na Valnom zhromaždení OSN 19.12.2018. Za Globálny pakt hlasovalo 152 štátov. Proti bolo 5: Česko, Maďarsko, Poľsko, Izrael, USA. 12 štátov sa zdržalo: Alžírsko, Austrália, Bulharsko, Čile, Líbya , Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur,  Švajčiarsko, Taliansko,  ďalších 24 štátov sa nezúčastnilo hlasovania, medzi nimi: SLOVENSKO, Ukrajina, Afganistan, Kirgizsko, Turkmenistan, Paraguaj, Dominikánska republika, Panama, Somálsko, Severná Kórea, Tajvan, Botswana, Benin, Guinea… Brazília začiatkom roka od Globálneho paktu odstúpila.

Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii používa veľmi zložitý a nezáživný diplomatický jazyk. Text je plný krkolomných fráz, ktoré majú za cieľ otupiť pozornosť čitateľa a odradiť ho od prečítania celého textu. S kolegami zo  Slovenskej národnej strany sme uvedený dokument podrobne preštudovali. Pokúsim sa Vám v skratke priniesť najdôležitejšie pasáže, ktoré otriasli mojim presvedčením o úprimnosti tvorcov dokumentu.

 

Legálna migrácia by mala byť podľa tohto paktu cieľom na zlepšenie života ne celej planéte. Z dokumentu však niekoľkokrát jasne alebo skrytou formou vychádza na povrch hlavný cieľ Globálneho paktu – okupácia vyspelých štátov záplavou migrantov, ktorí na základe uvedeného medzinárodného dokumentu získajú také postavenie v cieľových štátoch, aké má domáce obyvateľstvo. Ba čo viac, medzinárodný dokument im garantuje isté „nadpráva“, ktoré ako novodobí  kolonizátori budú môcť využívať v prípade, žeby sa pôvodnému obyvateľstvu obsadzovanie ich vlastného územia nie veľmi páčilo…

 

Jednoducho máme tu svetový rámec na presídľovanie celých národov bez toho, aby pôvodné obyvateľstvo mohlo tomuto javu nejako zabrániť. Aj preto sme bili na poplach, a aj preto sme tvrdo bojovali s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, aby Slovensko tento dokument neprijalo! Slovensko sa vďaka rozhodnému postoju Slovenskej národnej strany nestalo signatárom dokumentu, ktorý môže mať fatálne následky na svetovú populáciu tak, ako ju poznáme dnes.

 

O čo teda v Globálnom pakte ide?

V prvom rade zástancovia migračnej dohody všade vytrubujú, že vraj ide o nezáväzný dokument. Ako právnik však nemôžem prehliadnuť, že každý z 23 cieľov paktu sa začína slovami „zaväzujeme sa“… Nuž, nezáväzný dokument zaväzuje jeho účastníkov v každom bode…to azda nepotrebuje ďalší komentár.

 

preambule je uvedené, že, cit:  „Utečenci a migranti majú nárok na rovnaké všeobecné ľudské práva a základné slobody, ktoré musia byť vždy rešpektované, chránené a naplnené.“

Preložené do normálnej reči – všetci čo prídu napríklad na územie Slovenska, budú mať rovnaké práva a slobody ako občania Slovenskej republiky. Nevadí, že sa ničím nepodieľali na zveľadení nášho štátu. Nevadí, že nepoznáme ich minulosť a ich úmysly…jednoducho im otvoríme dokorán náruč a uvidíme…

Ďakujem, ale budem vždy za to, aby sme si migračnú politiku určovali sami

 

bod 13 dokumentu, cit.:

„Musíme posilniť postavenie migrantov, aby sa stali plnoprávnymi členmi našich spoločností, zdôrazniť ich pozitívne prínosy a podporiť začlenenie a sociálnu súdržnosť. Musíme vytvárať väčšiu predvídateľnosť a istotu pre štáty, spoločenstvá, ako aj migrantov. Aby sme to dosiahli, zaväzujeme sa uľahčiť a zabezpečiť bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu v prospech všetkých.“

Namiesto podpory prirodzeného prírastku domáceho obyvateľstva  v domovských štátoch, podpory mladých rodín, budeme vynakladať prostriedky na presvedčovaciu kampaň, že migrácia má len pozitívne stránky a je najlepším riešením, ako spasiť našu spoločnosť. Nebudeme si teda napríklad všímať narastajúcu kriminality migrantov v Európe, ich plazivú okupáciu starého kontinentu. Elity, mimovládne organizácie a skorumpované médiá chránia agresivitu a bezočivosť migrantov.

Namiesto toho, aby sa posilnilo postavenie pôvodného obyvateľstva, ktoré je mnohokrát bezbranné voči útokom prisťahovalcov, pakt rieši problémy s migrantmi tak, že posilňuje ich postavenie v spoločnosti. Zároveň dokument prikazuje, že oficiálna štátna propaganda musí v prípade migrantov, cit:  „zdôrazniť ich pozitívne prínosy“. Nerozumiem, prečo je ľuďom potrebné propagandisticky vtĺkať do hláv niečo, čo by určite ľudia ocenili sami, ak by to bola pravda a bolo by to pre nich všeobecne prospešné? Na tomto bode je vidno, ako mimovládne organizácie bez ostychu diktujú vládam suverénnych štátov, čo a ako majú robiť…To už nie je medzinárodné právo, to je nonsens!

 

CIEĽ 4:  Zabezpečiť, aby všetci migranti mali doklad o právnej totožnosti a vyhovujúcu dokumentáciu

„Uľahčiť prístup k osobnej dokumentácii, ako sú pasy a víza, a zabezpečiť, aby príslušné predpisy a kritériá na získanie takejto dokumentácie neboli diskriminačné a to vykonaním preskúmania, zohľadňujúce rodové hľadisko a vek, aby sa zabránilo zvýšenému riziku zraniteľnosti počas priebehu migrácie.“

Migračné politiky jednotlivých štátov budú nahradené hromadným vydávaním pasov a víz v podstate pre kohokoľvek. Pakt týmto popiera princípy ochrany štátnych hraníc, oslabuje vonkajšiu aj vnútornú bezpečnosť jednotlivých štátov! likviduje akúkoľvek suverenitu nad územím jednotlivých štátov. Na vstup do akejkoľvek krajiny bude teda zrejme stačiť, ak sa budeme vydávať za migrantov… Všadeprítomná „politická korektnosť“ sa bude prejavovať aj vo vzťahu k „rodovej rovnosti“. Okrem migračnej je tu uplatňovaná aj plazivá politika rozširovania práv LGBTI komunít.

 

CIEĽ 5 : Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu ciest pre legálnu migráciu

 „Rozvíjať dvojstranné, regionálne a mnohostranné zmluvy o mobilite  pracovnej sily založené na ľudských právach a zohľadňujúce rodové hľadisko.“

 Toto ustanovenie predstavuje pre malé národy takmer apokalyptický scenár. Z náhodnej migrácie sa stane zmluvná migrácia. Na základe medzinárodných dohôd budú štáty musieť zaviazať  k pravidelnému príjmu migrantov!

 

CIEĽ 16: Posilnenie postavenia migrantov a spoločností, aby dosiahli plné  začlenenie a sociálnu kohéziu

„Podporovať multikultúrne aktivity prostredníctvom športu, hudby, umenia, kulinárskych festivalov, dobrovoľníctva a iných spoločenských podujatí, ktoré uľahčia vzájomné porozumenie a uznanie kultúr prisťahovalcov a kultúr prijímajúcich spoločenstiev. Podporovať priaznivé a bezpečné prostredie v školách a podporovať snahy detí migrantov prostredníctvom zlepšenia vzťahov v rámci školskej  komunity, začlenenie faktami podložených informácií o migrácii do učebných osnov a vyčlenením cielených zdrojov školám s vysokou koncentráciou   migrujúcich detí na integračné činnosti s cieľom podporiť rešpekt pre    rôznorodosť a inklúziu a zabrániť všetkým formám diskriminácie vrátane  rasizmu, xenofóbie a netolerancie.“

V skratke to znamená podpora slniečkárskej neomarxistickej a neoliberálnej promigračnej propagandy. Štátny dirigizmus, ideologická infiltrácia školstva multikulturalizmom a postupná likvidácia národného školského systému. Násilné pretláčanie pozitívnych obrazov migrácie cez umelé aktivity, ktoré pripomínajú totalitné časy a rôzne nanútené „internacionálne družby“ medzi národmi a potemkinovské „fondy solidarity“. Tretím sektorom vytvorené, ale pôvodným obyvateľstvom  nechcené vzťahy, pretože sú neprirodzené. Systém, ktorý umožňuje získavať väčšiu moc a vplyv v štáte pre mimovládnych pracovníkov, mediálnych manipulátorov a štátnych propagandistov. Všetky aktivity pritom majú byť štedro dotované zo štátnych zdrojov, teda z peňazí  daňových poplatníkov. Tých daňových poplatníkov, voči ktorým táto zvrátená promigračná mašinéria  bude využívať všetky dostupné formy represie, pokiaľ sa postavia na odpor voči kolonizácii vlastnej domoviny.  Zároveň majú školské systémy rátať s bojom proti  „všetkým formám diskriminácie“, t.j. gender agenda, vrátane ochrany sexuálnych anomálií v neprospech tradične orientovaných ľudí, a to už v školskom veku…

 

CIEĽ 17: Odstrániť všetky formy diskriminácie a podporiť verejnú diskusiu  založenú na dôkazoch, aby bolo možné formovať vnímanie migrácie

Zaväzujeme sa odstrániť všetky formy diskriminácie, odsudzovať a čeliť prejavom, činom a demonštrovaniu rasizmu, rasovej diskriminácie, násilia, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti voči všetkým migrantom v súlade s  medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Ďalej sa zaväzujeme    presadzovať otvorenú a verejnú diskusiu založenú na dôkazoch o migrácii a migrantoch v partnerstve so všetkými časťami spoločnosti, ktorý v tomto  smere vytvára reálnejšie, humánnejšie a konštruktívne vnímanie. Zároveň sa zaväzujeme chrániť slobodu prejavu v súlade s medzinárodným právom, uznávajúc, že otvorená a slobodná diskusia prispieva ku    komplexnému pochopeniu všetkých aspektov migrácie.

Zaviesť, uplatňovať alebo zachovávať právne predpisy, ktoré postihujú    trestné činy z nenávisti a zločiny z nenávisti zamerané na migrantov, a   vyškoliť orgány činné v trestnom konaní a ostatných verejných činiteľov, aby dokázali identifikovať, zabrániť a reagovať na takéto zločiny a iné násilné činy zamerané na migrantov, ako aj poskytovať zdravotnú, právnu a psychosociálnu pomoc obetiam.“

Perfídnosť formulácií je v tom, že na prvý pohľad navodzujú atmosféru porozumenia a dialógu. Samozrejme je jasné, že autori dokumentu majú na mysli výhradne podporu takej diskusie, ktorá je riadená a  ktorá vytvára „reálnejšie, humánnejšie a konštruktívne vnímanie“.  Po slovensky povedané podporujú takú diskusiu, ktorá nám riadne „vymyje mozgy“, aby  bolo možné „formovať vnímanie migrácie“. Jednoducho vopred nám určia o čom a ako máme na tému migrácie diskutovať. Navonok sa to bude javiť ako prejav slobody a demokracie. V skutočnosti to bude totalitné „posedenie pri jedličke“ a forma „diskusie“ bude pre domáce obyvateľstvo ponižujúca. Tí, ktorí nám chcú určovať chod sveta s nami nechcú diskutovať, oni nás idú správne „formovať“. Že vám to niečo pripomína? Nuž neomarxisti a neoliberálni fašisti usilovne pracujú na likvidácii národných štátov!  Cieľom je propaganda a riadená forma myslenia verejnosti. Každá iná diskusia, ktorá by sa opovážila chrániť práva pôvodného obyvateľstva je a priori odsúdená ako diskriminačná a rasistická. Nesmie sa teda vymykať rámcu „formovania vnímania migrácie“, ktorí podľa predkladateľov a autorov Globálneho paktu musíme vnímať ako výsostne pozitívnu vec. Tak ju totiž vraj vníma OSN…

Rozporuplne vnímame to, že na jednej strane sa sľubuje sloboda prejavu o migrácii a jej aspektoch, a na druhej strane sa budú aplikovať právne predpisy, ktoré budú slobodu prejavu – rozumej iný ako mimovládnymi organizáciami a vyškoleným represívnym aparátom  odsúhlasený názor trestať . Tu sa dostávame do pozície, že všetci, ktorí nebudú akýmkoľvek spôsobom súhlasiť s pretláčanou agendou migrácie, budú automaticky postavení na okraj spoločnosti, budú mediálne lynčovaní, kriminalizovaní a spoločensky znemožnení…. Krásna predstava slniečkárskej slobody

„Umožniť migrantom a spoločenstvám odsúdiť akékoľvek podnecovanie k  násiliu namierenému proti migrantom tým, že im budú poskytnuté     informácie o dostupných mechanizmoch na nápravu a zabezpečí, aby sa   osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na spáchaní trestného činu z nenávisti voči migrantom, boli zodpovední v súlade s vnútroštátnymi právnymi     predpismi, pri zachovaní medzinárodného práva v oblasti ľudských práv,  najmä práva na slobodu prejavu.“

Jednostranná formulácia, ktorá považuje všetkých migrantov za anjelovdomáce obyvateľstvo za rasistov a xenofóbov. Imigrantská neprispôsobivosť a podnecovanie k násiliu sa tu však, koniec koncov ako v celom dokumente, úplne prehliada. Prečo sa nepublikujú správy o protiprávnych útokoch, vraždách a násilnostiach migrantov? Prečo nedostane domáce obyvateľstvo rovnakú možnosť odsúdiť toto násilie, keď ju majú dostať v plnej miere prisťahovalci? Dokument OSN priznáva jednej skupine práva na úkor druhej skupiny. Je toto v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a Chartou OSN? Úprimne o tom pochybujem…

„Podporovať nezávislé, objektívne a kvalitné spravodajstvo médií, vrátane informácií na internete, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a vzdelávania profesionálov v oblasti médií v otázkach a terminológii súvisiacich s migráciou, investovaním do etických štandardov mediálneho spravodajstva a reklamy a zastavením prideľovania verejných finančných prostriedkov alebo materiálnej podpory médiám, ktoré systematicky propagujú neznášanlivosť, xenofóbiu, rasizmus a iné formy diskriminácie voči migrantom pri plnom rešpektovaní slobody médií.“

Medzinárodným právom riadená a posvätená mediálna cenzúra. Naozaj absolútny legislatívny výkvet medzinárodného spoločenstva! Zákaz plurality názorov v médiách. Zákaz verejne a slobodne poukazovať na veci, ktoré by sa nemuseli páčiť domácemu obyvateľstvu v súvislosti s migračným a integračným procesom. V slovenskom právnom systéme by to znamenalo úplné popretie Listiny základných ľudských a občianskych práv. Dirigizmus, podpora názorovej totality vo vzťahu k protežovanej skupine obyvateľstva – v tomto prípade cudzieho prisťahovaleckého elementu. Zotročovanie domáceho obyvateľstva mediálnou propagandou. Ako úplný výsmech do tváre pôvodného obyvateľstva znie slovné spojenie o „plnom rešpektovaní slobody médií“. To už chce naozaj silný žalúdok, takto nehorázne klamať vlastným občanom  a tváriť sa pritom aristokraticky… bez ďalšieho komentára

 

CIEĽ 23: Posilniť medzinárodnú spoluprácu a globálne partnerstvá pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu

Tento cieľ má za úlohu urobiť zo sveta jednu veľkú dedinu s pomiešaným obyvateľstvom. Jeden veľký  vriaci kotol s multikultúrnym a multietnickým gulášom. Dochucovať ho budú šéfkuchári, ktorým nezáleží na osude národných štátov, na osude množstva národných kultúr. Jednoducho chcú mať jeden svetový guláš, v ktorom chcú uvariť  desiatky slobodných a suverénnych národov!  

Slovenská národná strana zastavila akékoľvek diplomatické, politické a právne kroky, ktoré by viedli k tomu, že Slovenská republika sa k tomuto Globálnemu migračnému paktu pripojí.

Ako národniari sme boli jednoznačne proti, preto sme tento pakt ako Slovenská republika neprijali. Ak však príde iná politická garnitúra, naše národné záujmy budú rýchlo a bez milosti zradené!  Považoval som za svoju vlasteneckú povinnosť informovať slovenských občanov aspoň čiastočne, čo nás všetkých  čaká, ak budú vo vláde liberáli a slniečka…budeme vystavení napospas svetovým elitám, ktoré na Slovensko legálne importujú  desiatky tisíc migrantovnaša vlasť tak, ako ju poznáme dnes,  zanikne.

 

 

https://www.mzv.sk/documents/10182/3430180/Globalny_ramec_pre_migraciu_dokument_SK.pdf

 

Potrebujeme vlastenectvo skutkov

23.07.2016

Na úvod krátka rekapitulácia udalostí posledných mesiacov, ktoré by nás všetkých mali uviesť do stavu maximálnej pohotovosti: január 2016 Istanbul, Turecko – samovražedný atentátnik zo Sýrie odpálil nálož na námestí Sultanahmet, bilancia tragédie 10 mŕtvych, 15 zranených, k útoku sa oficiálne prihlásil Daeš január 2016, Štokholm,Švédsko – 15 ročný [...]

Znásilnená Európa

27.01.2016

Biele Európanky sú obetované na oltár multikultúrnej spoločnosti, ktorá používa ako svoju zbraň mladých a agresívnych migrantov. Ak máte pocit, že tento článok nebude poplatný súčasnej pokryteckej dobe a balansuje na hrane tzv. „politickej korektnosti“, nemýlite sa. Aby sme si urobili obraz o pripravovanej a riadenej likvidácii pôvodných európskych národov zo strany [...]

Neúcta k slovenčine

05.01.2016

Rád cestujem po Slovensku. Naša vlasť ma vždy očarí niečím výnimočným. Pri potulkách sa však prirodzene okrem dobrých zjavujú aj nedobré veci. Najviac ma znepokojuje neúcta k nášmu rodnému jazyku. V každom meste nachádzam akési “puby” namiesto poriadnych krčiem alebo hostincov. Obchodné domy sa premenili na “shopping city”alebo “supermarkety”. Jedlá v nich [...]

nehoda, autobus

Nehoda autobusu v Turecku si vyžiadala 10 obetí a 39 zranených

26.05.2024 21:41

Autobus narazil do nákladného auta a dvoch ďalších vozidiel.

Gitanas Nauséda

Nauséda obhájil post litovského prezidenta, premiérku suverénne porazil. Šimonyté priznala porážku

26.05.2024 21:20, aktualizované: 22:12

Nauséda vyhral aj prvé kolo prezidentských volieb, získal 44 percent hlasov.

dunaj, zrazka

Našli šiestu obeť zrážky lodí na Dunaji, český kapitán žijúci na Slovensku bol opitý

26.05.2024 21:00

Telo 30-ročného muža objavili pri obci Szigetújfalu, 48 kilometrov južne od Budapešti.

SR Bratislava vozidlá historické 500 km BAX

Železnice vypravili najdlhší vlak vo svojej histórii, viezol vzácny náklad

26.05.2024 20:01

Mimoriadny vlak dorazil do metropoly východu v nedeľu popoludní po siedmich hodinách cesty.

Lukáš Machala

Médiá už nie sú strážnym psom demokracie. Stali sa jej pánom. Upravujú naše matrixové životy do podoby, akú nám chcú vnútiť tí, ktorí o nás rozhodujú za oponou. Internet je len ďalšia hra s bábkami a ďalší sociologický prieskum ľudstva. Aj tak však má cenu, aby každý hlas a názor, ktorý si váži sám seba vyletel do éteru a zanechal stopu v čase a priestore.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 109398x
Priemerná čítanosť článkov: 4376x

Autor blogu

Odkazy